شهید محمد کچویی

شهید محمد کچویی

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه

خداوند از مومنین جانها و مالهایشان را می خرد و در مقابل بهشت میدهد . وقتی مرگ حق است و کل نفس ذائقه الموت و تمام نفوس خواهند مرد و بهترین نوع مردن شهادت در راه خدا میباشد شهادت را انسان انتخاب میکند و مردنی بر اساس انتخاب میباشد نه مردنی که بر انسان تحمیل شود و این بنده سالهاست که خود چگونه مردن را انتخاب کردم که امیدوارم خداوند نصیبم کند و چنین است که کسانی از مرگ می ترسند که از اعمال گذشته خود وحشت دارند ولی کسیکه اعمال نیکو انجام داده باشد آرزو دارد هر چه سریعتر نتیجه اعمال درست خود را ببیند و دنیا بمنزله محل زراعت می باشد و مرگ پلی بین این دنیا و آن دنیا می باشد و در آن دنیا هر چه زراعت کرده باشد درو می کند .

و این مطلب را هم لازم میدانم در وصیت نامه خود بنویسم که با توجه به اینکه خیلی ها با مرامهای مختلف ادعای حق بودن را دارند ولکن حق یک چیز بیشتر نیست و به نظر من اختلاف سر معیارها می باشد و برای من که معیارم قرآن و پیغمبر و ائمه و ولایت فقیه و در حال حاضر امام خمینی می باشد و جز این حق نمی باشد و شدیدا معتقدم که مجاهدین خلق با توجه به معیارهای باطلی که دارند ناحق ترین و باطل ترین گروهها هستند اگر هدایت شدنی هستند خداوند آنها را هدایت کند وگرنه نابود کند و معتقدم بدترین دشمن در حال حاضر برای جمهوری اسلامی که حاصل خون بیش از ۷۰ هزار شهید می باشد همین مجاهدین هستند .

 والسلام علی من اتبع الهدی

 محمد کچویی

۲۶/۸/۵۹