زندگی نامه

شهادت در روز هشتم

در8 تیر ماه 1360 و پس از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ، برخی از زندانیان وابسته به جنبش ملی مجاهدین ( منافقین) در زندان اوین دست به شورش می زنند که با بر...