روایت

شهید به روایت دیگران

محمد علی امانی

کچویی اعتقاد به برخورد انسانی و مهربانانه با زندانیان داشت

محمد علی امانی محمد علی امانی با آنکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سن و سال زیادی نداشته است اما به دلیل فعالیت های چشمگیر و قابل توجه و نزدیکی به افرادی ...